Umowa o sesję fotograficzną

W dniu 01/03/2021 roku,

pomiędzy:

Anna Grochal, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Tobołek Michał Grochal pod adresem: Dobrego Pasterza 109/92 NIP: 6282035632

zwanym dalej „Fotografem”,


a


Małgorzata Johansson

600 376 516

margaretkaa@o2.pl


zwanym dalej „Zamawiającym,

została zawarta umowa następującej treści:


§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiot umowy stanowi wykonanie sesji fotograficznej.

Poprzez sesję fotograficzną rozumie się wykonanie serii zdjęć. Poprzez wykonanie rozumie się również obróbkę graficzną fotografii.


§ 2

Oświadczenie Fotografa


Fotograf zapewnia, że posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie w zakresie wykonywania sesji zdjęciowych, a jego praca jest efektem działalności twórczej, wolnej od wad prawnych. Ponadto Fotograf oświadcza, iż dysponuje odpowiednim sprzętem fotograficznym do wykonania sesji.


§ 3

Oświadczenie Zamawiającego

1. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje styl jego fotografii, percepcję kadru, obrazu, kolorystykę wykonywanych zdjęć, efekt końcowy post produkcji jak i ogólną estetykę wykonywanych fotografii, jak również zgadza się z jego artystyczną interpretacją fotograficzną zdjęć.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie ingerować w technikę obróbki graficznej fotografii stosowaną przez Fotografa.

§ 4

Warunki i zasady wykonania przedmiotu umowy

1. Fotograf wykona co najmniej 50 fotografii, które następnie w terminie 7 dni od zakończenia sesji przedstawi Zamawiającemu w formie elektronicznej, aby ten mógł dokonać spośród nich wyboru pakietu (pomniejszonego o zdjęcie pokazowe) oraz zdjęć dodatkowych, które Fotograf podda obróbce graficznej (retuszowi).

2. Wybór zdjęć, o którym mowa w ust. 1 winien nastąpić w terminie 7 dni.

3. Fotograf dostarczy fotografie po obróbce graficznej Zamawiającemu w terminie 6 tygodni od poinformowania go o wyborze zdjęć przeznaczonych do obróbki. Zdjęcia wybrane po terminie będą miały wydłużony okres realizacji o 2 miesiące.


§ 5

Odpowiedzialność Zamawiającego

 1. Zamawiający odpowiedzialny jest za pokrycie dodatkowych kosztów związanych z sesją fotograficzną obejmujących w szczególności:
   a) koszty biletów wstępu do miejsc, w których ma odbyć się sesja,
   b) dodatkowe opłaty za fotografowanie, jeśli takie są przewidziane w miejscach, w których ma odbyć się sesja,
   c) koszty związane z aranżacją wnętrz i przygotowaniem miejsca do sesji,
   d) koszty związane z doborem stroju, makijażem i fryzurą.
 2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, usterki, zniszczenia i utratę wartości sprzętu wykorzystywanego przez Fotografa przy realizacji umowy, jeżeli szkody te wynikają z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
 3. Jeśli w miejscu, w którym ma odbyć się sesja wymagana jest zgoda na fotografowanie, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za jej uzyskanie.
 4. Koszty dojazdu Fotografa na miejsce, w którym ma odbyć się sesja, ustalane są indywidualnie.§ 6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 oraz udzielenie licencji na korzystanie z fotografii wynosi podstawa uzależniona od rodzaju sesji + 50zł za każde dodatkowe zdjęcie szczegóły na stronie internetowej www.aniagrochal.pl w zakładce oferta.

2. Wynagrodzenie płatne jest w dwóch ratach:

a) zadatek w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych ) płatny nie później niż 3 dni od ustalenia terminu sesji,

b) pozostała kwota płatna w dniu sesji fotograficznej.

3. Powyższe płatności mogą zostać dokonane gotówką lub na konto Fotografa: 34 1240 4269 1111 0010 4841 0912 .

4. Znaczenie zadatku, o którym mowa w pkt. 2 jest zgodne ze znaczeniem określonym w art. 394 Kodeksu Cywilnego z jednoczesnym doprecyzowaniem pojęcia niewykonania umowy:

a) przez Fotografa w postaci nieuzasadnionego i nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w dniu sesji fotograficznej - skutkującego zwrotem zadatku na rzecz Zamawiającego w podwójnej wysokości,

b) przez Zamawiającego w postaci uniemożliwienia Fotografowi wykonania zlecenia poprzez odwołanie sesji czy rezygnację z usług Fotografa - skutkującego zatrzymaniem zadatku przez Fotografa,

5. W przypadku braku zapłaty zadatku we wskazanym w pkt. 2 a) terminie Fotograf może odstąpić od umowy w ciągu 3 dni od upływu terminu zapłaty zadatku.


§ 7

Prawa autorskie oraz licencja

1. Zdjęcia Fotografa wykonane podczas sesji stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Fotograf zachowuje zarówno autorskie prawa majątkowe jak i osobiste.

3. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z fotografii w ramach dozwolonego użytku osobistego, który obejmuje wykorzystanie niekomercyjne, w szczególności wydruk zdjęć na własne potrzeby czy udostępnianie fotografii osobom pozostającym w kręgu rodziny i znajomych.

4. Bez uprzedniej zgody Fotografa niedopuszczalnym jest przerabianie zdjęć w programie do obróbki graficznej czy poprzez kadrowanie, nakładanie na nie filtrów, zmianę kolorystyki oraz naklejanie grafik.

5. Fotograf udziela Zamawiającemu licencji na rozpowszechnianie fotografii w celach niekomercyjnych w Internecie, w szczególności na osobistej stronie internetowej Zamawiającego oraz na portalach społecznościowych, z których Zamawiający korzysta poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Model/ka zobowiązuje się oznaczać Fotografa jako autora zdjęć.

6. Wykorzystywanie przez Zamawiającego zdjęć w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody pisemnej Fotografa i może zostać uzależnione od zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz.

7. Rozpowszechniając fotografie Zamawiający zobowiązuje się do oznaczania Fotografa jako twórcę podając jego imię, nazwisko oraz adres strony internetowej Fotografa.


§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w tym strony dopuszczają formę skanów podpisanych dokumentów przesłanych za pośrednictwem poczty e-mail.

3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów powstałych na gruncie niniejszej umowy. W przypadku jednak niepowodzenia strony poddają ewentualny spór pod właściwość sądu według miejsca zamieszkania Fotografa.

4. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


PODPISZ ZA POMOCĄ RYSIKA, MYSZY LUB PALCA PONIŻEJ, ABY AUTORYZOWAĆ TĘ UMOWĘ. PODPISUJĄC ELEKTRONICZNIE TEN DOKUMENT, ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI OKREŚLONE POWYŻEJ. PO PODPISANIU DOKUMENTU MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ DO JEGO DRUKOWANIA.

WYMAGANE imię nazwisko i adres:
Client Information

Signed by Małgorzata Hara -Johansson on Thu Apr 01 2021 10:05:08 GMT+0200 (CEST)
IP Address: 46.204.3.105